1. poprawy wizerunku regionu,

 2. działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,

 3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 4. działalności wspomagającej rozwój klubów i społeczności lokalnych,

 5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 6. turystyki i krajoznawstwa,

 7. promocji i organizacji wolontariatu,

 8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 9. wypoczynku dzieci i młodzieży,

 10. rozwoju kulturalnego,

 11. rozwoju duchowego i społecznego człowieka,

 12. aktywizacja sportowa i turystyczna mieszkańców regionu,

 13. organizacja i udział w masowych imprezach sportowych, kulturalnych i turystycznych,

 14. umożliwianie i tworzenie ścieżki rozwoju zainteresowań uzdolnionym i utalentowanym adeptom sportowym czy kulturalnym.
 1. działalność sportową, kulturalną i turystyczną,

 2. działalność informacyjną i wydawniczą,

 3. działalność dydaktyczną i edukacyjną (wykłady, kursy, spotkania, obozy i zgrupowania),

 4. aktywizację i wspieranie inicjatyw sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych,

 5. promocję regionu,

 6. współpracę z instytucjami, organizacjami oraz władzami lokalnymi i mediami sprawach dotyczących sportu, kultury i turystyki i innych sprawach ważnych dla regionu,

 7. prowadzenie klubów sportowych uczestniczących w państwowym systemie zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,

 8. prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach, organizacja sekcji i szkoleń sportowych oraz stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu,

 9. pozyskiwanie środków finansowych dla urzeczywistnienia celów stowarzyszenia,

 10. inne formy działalności służące realizacji postawionych celów.